84ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 322 00 Θήβα +(30) 226 208 2120 contact@plantas.gr

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Όροι Χρήσης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η χρήση του παρόντα διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσεως που παρατίθενται στη συνέχεια. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσεως που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο.

Η εταιρεία PLANTAS Μ.Α.Ε. έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής της λειτουργίας και μερικής ή ολικής τροποποιήσεως αυτού. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες και οι συστάσεις σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο παρουσιάζονται για γενική και μόνο πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται θεωρούνται έγκυρες μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ούτε η PLANTAS Μ.Α.Ε. ούτε οι συνεργάτιδες εταιρείες της δεν δύνανται να εκπροσωπήσουν ή να εγγυηθούν την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας. Επιπλέον, ούτε η PLANTAS Μ.Α.Ε. ούτε οποιαδήποτε από τις συνεργάτιδες εταιρείες της δεσμεύεται για να ενημερώσει ή να διορθώσει τυχόν πληροφορίες που εμφανίζονται στο διαδίκτυο ή σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Ο αναγνώστης αναλαμβάνει το συνολικό ρίσκο πιθανής χρήσης των πληροφοριών του διαδικτυακού τόπου.

Τυχόν πληροφορίες οι οποίες δίνονται στον διαδικτυακό τόπο δεν απαλλάσσουν τον επισκέπτη/ χρήστη από την υποχρέωση διεξαγωγής δικού του ελέγχου με σκοπό την εξακρίβωση της καταλληλότητάς τους για τις επιδιωκόμενες χρήσεις και σκοπούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με την εταιρεία μας.

Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως σύσταση χρήσης των πληροφοριών, του προϊόντος, της διαδικασίας, του εξοπλισμού ή του σκευάσματος που έρχεται σε αντίθεση με οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού σήματος, και ούτε η PLANTAS Μ.Α.Ε. ή η οποιαδήποτε από τις συνεργάτιδες εταιρείες κάνει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οποιαδήποτε χρήση της πληροφορίας δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικό σήμα. Τίποτα από όσα περιέχονται στον παρόν διαδικτυακό τόπο, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα κάτω από οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα ή πνευματικά δικαιώματα της PLANTAS Μ.Α.Ε. ή οποιουδήποτε τρίτου δεν θα πρέπει να εκλαμβάνoνται ως συνεπακόλουθα ή τελεσίδικα.

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ,ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ,ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η ΑΛΛΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλες οι πληροφορίες του διαδικτυακού τόπου είναι πνευματική ιδιοκτησία της PLANTAS Μ.Α.Ε. και των αντιπροσωπευόμενων εταιριών απ’ την ημερομηνία διάθεσης του διαδικτυακού τόπου στο κοινό.

Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε αναγνώστης των δημοσιευμένων πληροφοριών απαντήσει με πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων ανάδρασης, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή παρόμοια σχετικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών, οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως εμπιστευτικές και η PLANTAS Μ.Α.Ε. δεν θα έχει κανένα περιορισμό αναπαραγωγής, χρησιμοποίησης, αποκάλυψης και διανομής αυτών των πληροφοριών σε τρίτους χωρίς περιορισμούς. Είναι ελεύθερη επίσης να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με την ανάπτυξη, την κατασκευή και την εμπορία προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω πληροφορίες.

Ένα εικονίδιο υποδεικνύει την σύνδεση με μια εξωτερική ιστοσελίδα που δεν φιλοξενείται από την PLANTAS Μ.Α.Ε.. Οι εξωτερικές ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους και τις πολιτικές και δεν διέπονται από την πολιτική της PLANTAS Μ.Α.Ε. για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, όσον αφορά την ιστοσελίδα της χρήσης, δήλωση προσβασιμότητας, ή άλλους όρους και πολιτικές.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης διαδικτυακού τόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η PLANTAS Μ.Α.Ε. δεσμεύεται να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που χρησιμοποιούν αυτό τον διαδικτυακό τόπο. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η PLANTAS Μ.Α.Ε. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Παρακαλούμε να αφιερώνεται λίγα λεπτά για να διαβάσετε τους Όρους στην ενότητα «Όροι Χρήσης» της ιστοσελίδας μας. Αν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή, χρήση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να βγείτε και να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies - μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας για να βοηθήσει την περιοχή να παρέχει μια καλύτερη εμπειρία χρήστη. Σε γενικές γραμμές, τα cookies χρησιμοποιούνται για να διατηρήσουν τις προτιμήσεις του χρήστη, να αποθηκεύσουν πληροφορίες και να παρέχουν ανώνυμα δεδομένα παρακολούθησης σε εφαρμογές τρίτων, όπως το Google Analytics. Κατά κανόνα, τα cookies θα κάνουν την εμπειρία περιήγησής σας καλύτερη. Ωστόσο, μπορεί να προτιμάτε να απενεργοποιήσετε τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα και σε άλλες. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησή σας. Προτείνουμε διαβούλευση με την ενότητα Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης σας ή ρίξτε μια ματιά στην επιλογή ‘’Σχετικά με τα cookies’’ που προσφέρει καθοδήγηση για όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης.

Plantas

PLANTAS: Παραγωγή και εμπορία σποροφυτών

Gallery

 

Διεύθυνση

Plantas Μ.Α.Ε.
84ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,
322 00 Θήβα